Rojo piel 40 EU Hueso blanca 6 de 5 nbsp;EW Gail Hush Puppies wI6xqP8Wz